Hôm nay ngày: 21/01/2018. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Nội vụ
Thủ tục 32: Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Mã số hồ sơ: 215308.

a. Trình tự thực hiện:
- Bước1: Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ
- Bước 2: Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
- Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội vụ theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.
b. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ hoặc gửi qua hệ thống bưu chính cho Phòng Nội vụ.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị đổi tên hội nêu rõ lý do, sự cần thiết phải đổi tên hội;
- Nghị quyết đại hội về việc đổi tên;
- Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung;
- Trường hợp đồng thời có sự thay đổi về ban lãnh đạo hội, thì gửi kèm theo biên bản bầu ban lãnh đạo có danh sách kèm theo.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc trong đó: tại Phòng Nội vụ19 ngày; tại UBND cấp huyện.: 11 ngày.
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  
f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành liên quan trực tiếp đến lĩnh vực hội hoạt động; UBND xã, phường, thị trấn.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính             
h. Lệ phí: Không
i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
-  Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày  21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
- Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị  định  số  45/2010/NĐ-CP ngày  21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
- Công văn số 4221/UBND-NC ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã ban hành quyết định: Cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên, giải thể và phê duyệt điều lệ hội cấp xã.

Bài viết cùng chủ đề
[1] 2  3  4  »  Trang cuối


Lượt truy cập:
Online: