Hôm nay ngày: 26/04/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Stt Văn bản lấy ý kiến Ngày hết hạn
1 Góp ý dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước. 30/12/2015 Góp ý
2 Góp ý dự thảo Báo cáo kiểm toán 11/11/2015 Góp ý
3 Góp ý kiến cho dự thảo kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Bình Phước giai đoạn II 2016-2020. 16/11/2015 Góp ý
4 Góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Quyết định 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. 20/11/2015. Góp ý
5 Góp ý dự thảo Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 25/3/2015. Góp ý
6 Góp ý cho tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C. 11/6/2015. Góp ý
7 Góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phá sản. 23/6/2015. Góp ý
8 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh. 25/5/2015 Góp ý
9 Đóng góp ý kiến dự thảo kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2015. 17/4/2015. Góp ý
10 Góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ. 06/4/2015. Góp ý
11 Góp ý Dự thảo biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô. 27/3/2015. Góp ý
12 Góp ý Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015 - 2020. 22/5/2015. Góp ý
13 Góp ý dự thảo Bộ Luật hình sự. 12/10/2015 Góp ý
14 Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa III trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Góp ý
15 Góp ý dự thảo Quyết định và Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. 12/6/2015. Góp ý
16 Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thanh thiếu niên. 03/6/2015 Góp ý
17 Góp ý quyết định. 23/6/2015. Góp ý
18 Góp ý giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong dự thảo Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND ngày 15/9/2010 của UBND tỉnh. 26/6/2015. Góp ý
19 Góp ý dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Phước. 12/6/2015. Góp ý
20 Góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 06/6/2015. Góp ý
21 Góp ý phương án Kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 01/6/2015 Góp ý
22 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 18/6/2015 Góp ý
23 Góp ý dự thảo Quyết định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 22/6/2015 Góp ý
24 Góp ý kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. 06/2/2015 Góp ý
25 Đóng góp ý kiến dự thảo kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2015. 17/4/2015. Góp ý
26 Góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ. 06/4/2015 Góp ý
27 Đóng góp ý kiến dự thảo Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 30/3/2015. Góp ý
28 Góp ý về mô hình tổ chức y tế tuyến huyện. 20/3/2015 Góp ý
29 Góp ý dự thảo biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô. 27/3/2015. Góp ý
30 Góp ý Dự thảo biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô. 27/3/2015. Góp ý
31 Khảo sát vị trí đất và góp ý dự án xin thuê đất để xây dựng Kho thu mua nông sản. 11/02/2015 Góp ý
32 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 31/01/2015 Góp ý
33 Góp ý dự thảo Quyết định. 02/3/2015 Góp ý
34 Góp ý kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển báo chí. 25/01/2015 Góp ý
35 Đóng góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh. 01/8/2014 Góp ý
36 Về việc góp ý dự thảo quy chế. 17/7/2014 Góp ý
37 Góp ý quy định hạn mức đất Tôn giáo khi Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 23/7/2014 Góp ý
38 Góp ý dự thảo quy chế 17/7/2014 Góp ý
39 Đóng góp ý kiến dự thảo kế hoạch thực hiện chỉ thị 37-CT/TW 08/7/2014 Góp ý
40 Đề nghị góp ý dự thảo kế hoạch. 7/7/2014 Góp ý
41 Góp ý kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020. 10/7/2014 Góp ý
42 Góp ý các quy định: Diện tích tác thửa đối với đất ở và quy định hạn mức đất ở khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 14/7/2014 Góp ý
43 Góp ý các quy định: diện tích tách thửa đất đối với đất ở và quy định hạn mức đất ở khi nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh. 14/7/2014 Góp ý
44 Khảo sát vị trí đất và góp ý dự án xin xây dựng kho chứa vật liệu xây dựng của DNTN Đại Thành Lợi. 7/7/2014 Góp ý
45 Góp ý dự thảo Đề án. 08/7/2014 Góp ý
46 Góp ý dự thảo Nghị quyết. 23/5/2014 Góp ý
47 Góp ý dự thảo Chỉ thị triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị. 15/5/2014 Góp ý
48 Góp ý kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Phước năm 2014. 15/5/2014 Góp ý
49 Góp ý kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật. 06/5/2014 Góp ý
50 Góp ý vào dự thảo quyết định mức hỗ trợ diện tích đất sản xuất, cho hộ đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 07/5/2014 Góp ý
51 Góp ý văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra theo Quyết định số 2861/2008/QĐ-TTCP. 28/4/2014 Góp ý
52 Góp ý kiến Dự thảo Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn, thể thao cơ sở. 25/4/2014 Góp ý
53 Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ QLNN về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao. 20/4/2014 Góp ý
54 Góp ý dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường hoạt động KSTTHC trên địa bàn tỉnh. 10/4/2014 Góp ý
55 Đề nghị góp ý dự thảo văn bản thực hiện đầu tư xã hội hóa xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh. 22/3/2014 Góp ý
56 Đề nghị góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển báo chí. 12/3/2014 Góp ý
57 Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 17/3/2014 Góp ý
58 Góp ý dự thảo Chỉ thị đẩy mạnh triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020. 24/3/2014 Góp ý
59 Đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2013 và Kế hoạch giảm nghèo năm 2014. 21/3/2014 Góp ý
60 Góp ý "dự thảo" Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển báo chỉ tỉnh Bình Phước năm 2014. Góp ý
61 Góp ý dự thảo Chỉ thị đẩy mạnh triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020. 24/3/2014 Góp ý
62 Nghiên cứu, đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2013 và Kế hoạch giảm nghèo năm 2014. 21/3/2014 Góp ý
63 Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suôt đơi trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ". 18/3/2014 Góp ý
64 Góp ý "Dự thảo" Kế hoạch triển khai chương trình xúc tiến du lịch quốc gia tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020. Góp ý
65 Đề nghị góp ý dự thảo văn bản thực hiện đầu tư xã hội hóa xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh. 22/3/2014 Góp ý
66 Đề nghị góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển báo chí. 12/3/2014 Góp ý
67 Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 17/3/2014 Góp ý
68 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ HSBT và Vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. 10/3/2014 Góp ý
69 Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020. 10/3/2014 Góp ý
70 Góp ý thông qua dự thảo Quyết định ban hành quy định thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS. 05/3/2014 Góp ý
71 Góp ý dự thảo Quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 10/3/2014 Góp ý
72 Đề nghị góp ý đề án thông tin đối ngoại tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020. 10/3/2014 Góp ý
73 Góp ý dự thảo kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2015. 05/3/2014 Góp ý
74 Đề nghị góp ý dự thảo Chỉ thị. 07/3/2014 Góp ý
75 Tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng Quyết định ban hành Quy định quản lý và thực hiện Chương trình 135 giai đoạn III trên địa bàn tỉnh. 28/02/2014 Góp ý
76 Đề nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 25/02/2014 Góp ý
77 Về việc góp ý sửa đổi Quyết định 08/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh. 24/02/2014 Góp ý
78 Đóng góp ý kiến về "Danh mục sản phẩm thông tin Thống kê Nhà nước phổ biến năm 2014". 25/02/2014 Góp ý
79 Về việc góp ý dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh. 25/02/2014 Góp ý
80 Đóng góp ý kiến Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước. 20/02/2014 Góp ý
81 Góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 28/02/2008. 20/02/2014 Góp ý
82 Đóng góp ý kiến dự thảo kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2014. 17/02/2014 Góp ý
83 Góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh. 18/02/2014. Góp ý
84 Góp ý "dự thảo" báo cáo sơ kết thực hiện Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành điều trên địa bàn tỉnh. 29/01/2014 Góp ý
85 Góp ý đối với hồ sơ xin Quy hoạch Nghĩa Trang thị xã Đồng Xoài III. 28/01/2014 Góp ý
86 Khảo sát vị trí đất và góp ý dự án đầu tư xây dựng Trạm kinh doanh xăng dầu của DNTT Xăng dầu Mười Vương. 27/01/2014 Góp ý
87 Góp ý dự thảo Chỉ thị về việc thực hiện Quyết định số 2861/2008/QĐ-TTCP ngày 22/12/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra. 24/01/2014. Góp ý
88 Góp ý các dự thảo Báo cáo hoạt động Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh năm 2013 và Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2014. 21/01/2014 Góp ý
89 Góp ý đề nghị đấu nối và mở dải phân cách nút giao thông đường trục chính Khu công nghiệp Đồng Xoài II với Quốc lộ 14. 14/01/2014. Góp ý
90 Góp ý dự thảo Kế hoạch PBGDPL năm 2014 trên địa bàn tỉnh. 17/01/2014. Góp ý
91 Góp ý Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 55 năm Ngày mở đường Trường Sơn và 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. 07/01/2014 Góp ý
92 Khảo sát vị trí đất và góp ý dự án xin xây Trạm kinh doanh xăng dầu của CN DNTN Trạm xăng dầu Tân Phước. 09/1/2014 Góp ý
93 Góp ý kiến cho dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2014. 04/1/2014 Góp ý
94 Góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc năm 2014. 20/12/2013. Góp ý
95 Góp ý dự án xin xây Trạm kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH MTV Cường Đại Phát. 16/12/2013 Góp ý
96 Góp ý dự thảo Quyết định quy định lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động KSTTHC trên địa bàn tỉnh. 14/12/2013 Góp ý
97 Góp ý dự thảo Chỉ thị triển khai, thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập. 06/12/2013 Góp ý
98 Góp ý Kế hoạch tổ chức Lễ hội Giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ 2014. 03/12/2013 Góp ý
99 Góp ý dự thảo định mức KTKT 05/12/2013 Góp ý
100 Góp ý Dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ mít Tinh và diễu hành quần chúng cấp tỉnh nhân Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2013. 22/11/2013 Góp ý
101 Góp ý Dự thảo Chương trình PHCN giai đoạn 2013 - 2015. 22/11/2013 Góp ý
102 Góp ý dự thảo Chỉ thị về đổi mới tăng cường công tác Thống kê và Quyết định phân công các địa phương, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo thống kê. 21/11/2013 Góp ý
103 Góp ý dự thảo Thông tư trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". 20/11/2013 Góp ý
104 Góp ý 02 dự thảo Thông tư trong Phong trào "TDĐKXDĐSVH" 18/11 Góp ý
105 Góp ý dự thảo Thông tư liên tịch 30/10 Góp ý
106 Góp ý Dự thảo chỉ thị nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 15/11/2013 Góp ý
107 Đề nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 08/11/2013 Góp ý
108 Góp ý dự thảo Thông tư liên tịch quy định vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục MN công lập. 15/10/2013 Góp ý
109 Góp ý dự thảo Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. 31/10/2013 Góp ý
110 Góp ý Kế hoạch triển khai Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm toàn dân giai đoạn 2013-2015 và 2020. 8/11/2013. Góp ý
111 Góp ý dự thảo Hướng dẫn tiêu chuẩn và cách tính điểm thi đua "Hành động vì văn minh đô thị" cụm 03 thị xã, năm 2014. 20/10/2013 Góp ý
112 Góp ý dự thảo hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến công tác quản lý, xử lý rác thải, chỉnh trang đô thị, trồng xanh lề đường. 10/10/2013 Góp ý
113 Góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 28/9/2013 Góp ý
114 Góp ý các dự thảo báo cáo của Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT 2014 dự thảo Quy chế quản lý, vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến. 25/9/2013 Góp ý
115 Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính Phủ. 21/10/2013 Góp ý
116 Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bình Phước lần 4. 18/10/2013. Góp ý
117 Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng giai đoạn 2014-2020. 10/10/2013 Góp ý
118 Dự thảo hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến công tác quản lý, xử lý rác thải, chỉnh trang đô thị, trồng xanh lề đường. 10/10/2013 Góp ý
119 Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính Phủ. 18/10/2013. Góp ý
120 Đóng góp ý kiến cho đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 11/10/2013 Góp ý
121 Góp ý dự thảo quy chế phối hợp hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước 09/10/2013 Góp ý
mot cua dien tu thi xa dong xoai


Lượt truy cập:
Online: